การลดความรุนแรงของเชื้อไวรัสกลุ่มเฮแพดนาไวรัส ในเซลล์ทดลองด้วยวิธีการแบบ RVT(Recombinatic-virophage-Therapy)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยวัฒน์ ลัคนาทิน, เอกศศิน สุพิทยาพร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิดาภา พรหมสิงห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเลิร์นสาธิตพัฒนา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Hepadnavirus หรือกลุ่มเชื้อไวรัสตับอักเสบ เป็นโรคที่เป็นปัญหาสำคัญในทางการแพทย์ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษา แต่มีวิธีการบรรเทาอาการ เช่น การใช้ยากลุ่ม NRTIs (Nucleoside ReverseTranscriptase Inhibitor) เช่น entecavir, lamivudine, telbivudine, clevudine ฯลฯโดยการทำงานของกลุ่มยาดังกล่าวเป็นการยับยั้งกระบวนการ Reverse Transcriptionเพื่อลดความสามารถในการเพิ่มจำนวนของไวรัสอย่างไรก็ตามวิธีการดังกล่าวก็ไม่สามารถหยุดการเพิ่มจำนวนของไวรัสได้อย่างสมบูรณ์ส่งผลให้ไวรัสแพร่ไปยัง host cell อื่นๆ และเพิ่มจำนวนต่อไปได้ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งหวังที่จะนำเสนอวิธีการรักษาแบบ RVT หรือ (Recombinatic-Virophage-Therapy)ซึ่งในทางทฤษฎีสามารถลดความรุนเเรงของไวรัสที่มีต่อ host cell ได้ส่งผลให้สามารถรักษาโรคติดต่อที่เกิดจากไวรัสในกลุ่ม Hepadnavirus และไวรัสที่มีหลักการทำงานใกล้เคียงกันเช่น Retrovirus โดยการตัดต่อพันธุกรรมของBacteriophage ด้วย TXTL system โดยอ้างอิงข้อมูลรหัสพันธุกรรมจาก NCBI (National Center for Biotechnology Information)ซึ่งในทางทฤษฎีเมื่อเเบคทีเรียเกิดการติดเชื้อไวรัส Virophage ที่ดัดเเปลงพันธุกรรม สามารถใช้ในการสังเคราะห์ "Vector" หรือ Virophage ที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมผ่าน lytic cycle ปกติซึ่งมีความสามารถในการเข้าแทรกแซงการทำงานของไวรัสเป้าหมาย คล้ายกับการทำงานของไวรัส กลุ่ม Satellite virusที่มีความจำเพาะต่อชนิดของ host ที่เป็นไวรัสเป้าหมายหากงานวิจัยนี้ประสบผลสำเร็จ สามารถนำ Virophage ไปพัฒนาต่อเพื่อใช้ในการรักษาโรคติดต่อจากไวรัสกลุ่มอื่นๆ เช่น Adenovirus เป็นต้นและอาจเป็นกุญแจสำคัญสู่การพัฒนาวิธีการรักษาโรคไวรัสต่างๆ ได้ในอนาคต