การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ำหมึกโดยใช้สารสกัดแทนนินจากใบกระถิน ใบมันสำปะหลัง และเปลือกกล้วยน้ำว้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปนิธิยา ลีกุล, จินต์จุฑา ไกรมะณี, ปวีณา พระลับรักษา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รุ่งทิวา สุภกรรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันในการเรียนการสอน เปลี่ยนจากการใช้กระดานดำ มาใช้เป็นไวท์บอร์ดและใช้ปากกาเคมีแทนชอล์กเนื่องจากใช้ได้ง่ายและสะดวกไม่มีฝุ่นละออง แต่การใช้ปากกาไวท์บอร์ดก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ อย่างเช่น สารเคมีไตรคลอโรเธอีน เป็นสารระเหยง่ายมีกลิ่นฉุน หากสูดดมเป็นเวลานาน มีผลทำให้เกิดสภาวะการสร้างเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวลดลง(CSR water chalk,2557)

กล้วยและกระถินเป็น พืชที่สามารถนำมาปลูกในครัวเรือนได้มักเป็นพืชประจำท้องถิ่น ส่วนมากมักนำผลไปบริโภค ในบางครั้งจึงเหลือเปลือกกล้วยหรือใบกระถินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ มีเหลือทิ้งเป็นจำนวนมาก มันสำปะหลัง เป็นพืชไร่ที่มีความสำคัญ ต่อการเกษตรของประเทศ เพราะเป็นพืชที่ปลูกได้ง่ายในหลายสภาพพื้นที่ โดยเฉพาะในเขตเกษตรน้ำฝน และพื้นที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำ ทั้งยังสามารถปรับตัวได้ดีกับสภาพแห้งแล้ง อนึ่งการตลาดและการแปรรูปเบื้องต้นสามารถทำได้ง่าย(ผศ.ดร.ประวิตร,2554)

ซึ่งพืชและต้นไม้ที่ได้กล่าวมามีสารที่ชื่อว่า แทนนิน (tannin) เป็นสารที่มีโมเลกุลใหญ่และมีโครงสร้างซับซ้อน มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อน มีรสฝาดจึงเป็นสารที่ให้ความฝาดในพืช พบได้ในส่วนต่างๆ ของพืชหลายชนิดช่วยในการผลิตกาว สีย้อมและช่วยให้สีติดแน่นทนทาน(ฤทัยรัตน์,2551)

คณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นประโยชน์จากใบกระถิน ใบมันสำปะหลังและเปลือกกล้วยเพื่อมาผลิตเป็นน้ำหมึกของปากกาไวท์บอร์ด โดยศึกษาปริมาณของสารแทนนิน และศึกษาอัตราส่วนของสารแทนนินของพืชต่างชนิด เพื่อให้ได้ปากกาไวท์บอร์ด ที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับปากกาไวท์บอร์ดที่ใช้ทั่วไป