เครื่องป้องกันกระดูกสันหลังคดจากท่าทางที่ผิด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สาริศา บุตรดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัฒนะ รัมมะเอ็ด, สายจิตรา คงวิจิตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุ​บันโรคกระดูกสันหลังคดสามารถพบได้ทั่วไปแต่ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นในเด็กอายุ10ปีต้นไปแต่มักจะพบในวัยรุ่นหญิงมากกว่าวัยรุ่นชาย ซึ่งโรคกระดูกสันหลังคดจะส่งผลต่ออวัยวะในร่างกายและจิตใจ