การใช้ส่วนโค้งของกราฟฟังก์ชันไซน์และโคไซน์สร้างแบบจำลองท้องเรือ pentamaran

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรพล เชียงเจริญ, ธนวัฒน์ นาโพธิ์, พีร์นิธิ วิษณุวนิชนันท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สนฤดี ศรีสวัสดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เรือ pentamaran ลักษณะเป็นเรือที่มี 5 ท้องเรือซึ่งมีความต้องการพลังงานเชื้อเพลิงและมีแรงต้านน้อยกว่าเรือทั่วไป รวมไปถึงหากมองจากมุมมองด้านหน้า (front view) จะสังเกตเห็นโครงสร้างท้องเรือคล้ายส่วนโค้งของกราฟฟังก์ชันไซน์ที่มีช่วงโดเมนจำกัด คณะผู้จัดทำต้องการออกแบบหน้าตัดท้องเรือโดยใช้ส่วนโค้งของกราฟฟังก์ชันไซน์และโคไซน์รูปแบบต่างๆที่มีแนวโน้มที่จะประยุกต์เข้ากับบริเวณส่วนท้องเรือได้ แล้วสร้างแบบจำลองเรือที่มีท้องเรือแตกต่างกัน จากนั้นจะหาค่าของแรงต้านผ่านโปรแกรม CFD และเปรียบเทียบปริมาณแรงต้านที่ได้จากแบบจำลองท้องเรือแบบต่างๆ หากปริมาณแรงต้านที่เกิดขึ้นผ่านแบบจำลองน้อยก็จะทำให้เรือมีความเร็วมากขึ้นได้