การศึกษาการสร้างฟิล์มบริโภคได้จากแป้งกล้วยและแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้แทนกระดาษรองซาลาเปา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐณิชา ฉิมภู่, ญาณภา นาสวน, บุปผา สงวนสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฬาลักษณ์ รอตเจริญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีอ่างทอง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์