การศึกษาและเปรียบเทียบการบรรจุวงกลมในสี่เหลี่ยมมุมฉากแบบ square packing กับ hexagonal packing

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิชญ์พล อนันต์สมสิน, ณัฐพงศ์ อนันต์สมสิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุเทพ ผานัด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การบรรจุวงกลมแบบ square packing คือ การบรรจุที่วงกลมเรียงตัวเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉาก การบรรจุวงกลมแบบ hexagonal packing คือการบรรจุที่วงกลมวงหนึ่งสัมผัสกับวงกลมอีก 6 วงยกเว้นบริเวณขอบ ซึ่งในโครงงานนี้ได้ศึกษาและเปรียบเทียบการบรรจุวงกลมในสี่เหลี่ยมมุมฉากแบบsquare packingกับแบบhexagonal packing เพื่อจะได้รู้ว่าที่ช่วงความยาว,ความกว้างของสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ล่ะช่วง ควรบรรจุแบบใดระหว่างบรรจุแบบ square packing กับ บรรจุแบบ hexagonal packing เพื่อที่จะบรรจุได้มากที่สุด