การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อรา Collectotrichum spp. ด้วยนาโนซิลิกาจากใบหญ้าคาและใบอ้อยเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในการรักษาโรคแอนแทรคโนสในพริก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนิษฐา วงศ์ประดิษฐ, อรัญญา หูตินนุ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำทิพย์ ศรีแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อรา Collectotrichum spa. ด้วยนาโนซิลิกาจากใบหญ้าคาและใบอ้อยเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในการรักษาโรคแอนแทรคโนสในพริก มีจุดมุ่งหมายของการศึกษาคน้ คว้าเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อรา Collectotrichum spp.ในพริกโดยใช้นาโนซิลิกาต่างชนิดกัน โดยทำการทดลองคือนำเอาใบอ้อยและหญ้าคาสกัดด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดที่ความเข้มข้น 2.0 2.5 และ 3.0 นอร์มอล