ฟิล์มย่อยสลายได้จากเพคตินในเปลือกกล้วยน้ำว้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บงกช สมสุข, เนตรปรียา สุขจิต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัชนี อินทหอม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ฟิล์มย่อยสลายได้จากเพคตินในเปลือกกล้วยน้ำว้ามีวัตถุประสงค์เพื่อ (1)ศึกษาอัตราส่วนของผงเพคตินสกัดที่เหมาะสมในการขึ้นรูปฟิล์ม (2)เปรียบเทียบประสิทธิภาพของฟิล์มจากเพคตินชนิด HMP และ LMP และ(3)ศึกษาการย่อยสลายของฟิล์มจากเพคตินชนิด HMP และ LMP กับฟิล์มในตลาด โดยการใช้วิธีการสกัดผงเพคตินตามวิธีการของ Happi Emaga และคณะ (2016). โดยการนำเปลือกกล้วยน้ำว้าที่อบแห้งและปั่นให้ละเอียด แล้วนำมาเตรียมของแข็งที่ไม่ละลายในแอลกอฮอล์ ก่อนการสกัดเพคตินในสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพคตินชนิด HMP และชนิด LMP จากการศึกษา ตะกอนเพคตินที่ได้จากการขั้นตอนการสกัดเพคตินมีลักษณะการตกตะกอนที่แตกต่างกัน คือ ในตะกอนเพคตินชนิด HMP ตะกอนที่ได้มีสีครีม ขนาดเล็ก เนื้อละเอียด ส่วนตะกอนเพคตินชนิด LMP ตะกอนที่ได้มีสีขาวครีม ขนาดเล็ก เนื้อละเอียด แต่จะมีบางส่วนที่ตกตะกอนและจมลง และอีกส่วนที่ลอยขึ้นสู่ผิวสารละลายมีลักษณะคล้ายวุ้นแผ่น