การศึกษาการติดสีของสีย้อมธรรมชาติจากครั่งสดที่ใช้ในการย้อมในการแบ่งเซลล์แบบ ไมโทซิส และไมโอซิส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนโชติ แสนตื้อ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภิน ผิวสา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุรนารีวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาพรวมของโครงการคือการนำรังของครั่งสดมาสกัดด้วยวิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายคือสารละลายกรดแอซิติกความเข้มข้น 45% จากนั้นนำไปย้อมโครโมโวมของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสจากปลายรากหอม และไมโอซิสจากดอกกุยฉ่าย สิ่งที่ต้องการจะศึกษา 1.ความเข้มข้นของสีย้อมที่ส่งผลต่อการติดสีของโครโมโซมที่ดีที่สุดโดยศึกษาความเข้มข้น 0.5% 1% 1.5% และ2% ต่อปริมาตร 30 ml. 2.ความเป็นกรด-เบสของสีย้อมที่ส่งผลต่อการติดสีของโครโมโซมที่ดีที่สุดโดยศึกษาความเป็นกรด-เบส pH1 pH2 และpH3 ทุกการศึกษามีการย้อมติดสีของโครโมโซมด้วยสีย้อมสังเคราะห์จากอะซิโทออร์ซีนเป็นตัวควบคุม และทุกการศึกษามีการวัดผลด้วยแบบประเมินความพึงพอใจของการติดสีของโครโมโซมตั้งเเต่น้อยไปมาก ด้วยคะเเนน 1 2 3 4 5 ตามลำดับ