เปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิรวุฒิ จำปาสี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พีระ บุญฉลาด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในยุคปัจจุบันล้วนแล้วแต่ต้องพึ่งพาพลังงานในการดำเนินชีวิต และมีอัตราความต้องการ เพิ่มสูงขึ้นทุกปีตามจำนวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตามจากข้อมูลพบว่า แหล่งพลังงานที่มีการใช้อยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป ยิ่งใช้สอยมากก็ยิ่งทำให้ทรัพยากรลดน้อยลง ไปเรื่อย ๆ และอาจจะหมดไปในอนาคตอันใกล้ อย่างไรก็ตาม ปัญหาดังกล่าวได้ทวีความรุนแรงมาก ขึ้น สาเหตุเนื่องมาจากการใช้พลังงานที่ฟุ่มเฟือย เช่น การเปิดหลอดไฟส่องสว่างในห้องที่ไม่มีคนใช้ หรือการเปิดไฟส่องสว่างตามทางเดินภายในอาคารที่ไม่มีผู้คนสัญจร ทำให้เกิดการสูญเสียพลังงาน โดยเปล่าประโยชน์

จากปัญหาข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบเปิด-ปิดไฟส่องสว่างภายในห้อง แบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น ซึ่งจะทำให้สามารถบริหารจัดการด้าน พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความสะดวกสบายของผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของหน่วยงานได้ โดยระบบเปิด-ปิดไฟที่พัฒนาขึ้นนี้ประกอบด้วย วงจร ตรวจจับการเคลื่อนไหว วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์และวงจรขับรีเลย์ โดยทำการออกแบบวงจร ดังกล่าวเพื่อให้ระบบสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว แล้วทำการประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อส่งสัญญาณไปควบคุม รีเลย์ให้สวิตซ์เปิด-ปิดไฟ เมื่อมีคนเคลื่อนไหวภายในห้อง ระบบจะทำการประมวลผลและเปิด-ปิดไฟโดยอัตโนมัติ