การศึกษาความสัมพันธ์ของชนิดมะพร้าวกับคาบการเเกว่งเเบบเเดมพ์เเละการหมุน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรัณยา เตียเปาะ, ธัญชนก กุญแจนาค

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สรารัตน์ คนซื่อ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจของไทยที่ประสบกับปัญหาด้านราคาของมะพร้าวที่ไม่คงที่รวมถึงในการปลูกมะพร้าวแกงนั้นมักจะมีมะพร้าวที่กายพันธุ์อยู่ประมาณ 1-3 ลูกต่อทลายซึ่งมะพร้าวที่กายพันธุ์นี้ชาวบ้านเรียกว่ามะพร้ากะทิมีลักษณะเนื้อฟูและน้ำเหนียวข้น เมื่อนำขายจะได้ราคาที่ดีกว่ามะพร้าวแกงแต่ด้วยลักษณะภายนอกที่เหมือนกันของมะพร้าวทั้งสองทำให้ยากต่อการจำแนก เกษตรกรจึงเสียโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนในราคาที่ดีกว่า แต่เนื่องด้วยลักษณะภายในของมะพร้าวที่มีความแตกต่างกัน คณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นว่าการเคลื่อนที่ของมะพร้าวทั้งสองน่าจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน จึงเลือกใช้คาบการแกว่งแบบแดมพ์ที่ 15 องศา และจำนวนรอบในการหมุนรวมถึงเวลาในการเคลื่อนที่เพื่ออธิบายความแตกต่างในการเคลื่อนที่ของมะพร้าวทั้งสอง และหาความสัมพันธ์ของการเคลื่อนกับชนิดและลักษณะภายในของมะพร้าว