การศึกษาความสัมพันธ์ของพื้นที่หน้าตัดฟิล์มฟองสบู่ ความยาวเส้นตรงPlateau border และพื้นที่ผิวของฟิล์มฟองสบู่ภายในโครงปรึซึม n เหลี่ยมที่มีความสูงใดๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เศรษฐพงศ์ กิมไพ, ณัฐนิติ คิว, มนัสนที ชูทรัพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในชีวิตประวันของเรานั้น เราสามารถพบเห็นฟองสบู่ได้จากกิจกรรมต่างๆที่เราทำ เช่น การอาบน้ำ ล้างจาน ซักผ้า เป็นต้น และเมื่อมีวัตถุที่มีโครงสร้างไม่ใช่ทรงตันที่เป็นรูปปริซึมตกลงไปในน้ำฟองสบู่ เมื่อหยิบขึ้นมาจะเกิดแผ่นฟิล์มฟองสบู่ที่มีรูปร่างเป็นรูปเรขาคณิตที่คล้ายกับแผ่นฟิล์มพอลิเมอร์ คณะผู้จัดทำจึงมาศึกษาลักษณะรูปร่างฟิล์มฟองสบู่ที่อยู่ในโครงปริซึม