การเพิ่มประสิทธิภาพโฟมโปรตีนดับเพลิงจากผักตบชวาด้วยนาโนซิงค์ออกไซด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บุญญฤทธิ์ ภูผาดแร่, สิริกร ไหลอุดี, สินีนาฏ สุขมั่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เมฆา ดีสงคราม, กรีฑา ภูผาดแร่

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะผู้จัดทำมีแนวคิดที่จะนำผักตบชวาที่ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะทางน้ำ โดยสกัดเฉพาะโปรตีนจากผักตบชวาด้วยการสกัดโปรตีนโดยการสกัดที่สภาวะด่าง (Alkaline treatment) มาทำประโยชน์ในด้านการดับเพลิงสำหรับดับเพลิงประเภทน้ำมันและก๊าซ (class และใช้นาโนซิงค์ออกไซด์ที่มีคุณสมบัติในด้านการลดแรงตึงผิว ช่วยให้โฟมโปรตีนมีความละเอียด และคงสภาพโฟมได้ดีและยาวนาน ในการเพิ่มประสิทธิภาพโฟมโปรตีนดับเพลิงจากผักตบชวาให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการดับเพลิง โดยการคิดค้นโครงงานเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพโฟมโปรตีนดับเพลิงจากผักตบชวาด้วยนาโนซิงค์ออกไซด์