โทรโข่งพกพับ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

คุณานนท์ คำศรีสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นานทรี หุ้นเหี้ยง, อมรรัตน์ รอดแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรัษฎา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ “The Baggy Megaphone – โทรโข่งพกพับ” ใช้หลักการเกี่ยวกับสมบัติการสะท้อนของเสียงจากผิวสะท้อนของแข็ง ซึ่งวัสดุที่มีเนื้อแข็งอัดแน่นจะสะท้อนเสียงได้ดีกว่าวัสดุที่มีเนื้อพรุน และเสียงที่สะท้อนในท่อรูปทรงกรวยจะช่วยให้ควบคุมทิศทางไปยังผู้ฟังให้ได้ยินเสียงที่ดังขึ้นกว่าการพูดปกติ นอกจากนี้ยังใช้หลักการของวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับขยายเสียง และออกแบบให้โทรโข่งมีลักษณะโดดเด่น คือ สามารถพับเก็บเป็นเหมือนกระเป๋าถือ (clutch) เพื่อให้สะดวกในการพกพาไปใช้งานในที่ต่างๆ อีกทั้งเพิ่มความสะดวกในการใช้งานด้วยการมีสายสะพาย และไมโครโฟนที่ต่อสายยาวออกจากตัวโทรโข่งพร้อมทั้งสามารถครอบศีรษะแทนการถือด้วยมือ ช่วยให้มีมือว่าง สามารถใช้ทำงานอื่นประกอบไปด้วยในขณะที่มีการใช้โทรโข่ง ทั้งนี้ ได้มีการทดสอบประสิทธิภาพเปรียบเทียบกับการไม่ใช้โทรโข่ง โดยใช้การปล่อยเสียง monotone ที่ความถี่ 2,000 Hz แล้ววัดระดับเสียงที่ระยะต่างๆ ห่างจากโทรโข่ง พบว่า The Baggy Megaphone – โทรโข่งพกพับ ทำให้ได้เสียงดังกว่าการไม่ใช้โทรโข่งโดยเฉลี่ย ประมาณร้อยละ 39.08 ในช่วงระยะทดสอบ 5 – 25 เมตร ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นหอประชุมโรงเรียนรัษฎา ซึ่งเป็นวันราชการ มีการดำเนินกิจกรรมตามปกติ จึงสามารถสรุปผลว่า The Baggy Megaphone – โทรโข่งพกพับ ที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้ ใช้งานได้จริง

The Baggy Megaphone – โทรโข่งพกพับ ที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้ มีน้ำหนัก 1.2 kg มีขนาดเมื่อพับเก็บ (รูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมู) กว้าง 20 cm ยาว 40 cm และหนา 10 cm และมีขนาดเมื่อกางออกใช้งาน (รูปทรงกรวย) กว้าง 40 cm ยาว 40 cm และหนา 40 cm