ครีมขัดรองเท้าจากขี้มันมะพร้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติชญา เมืองเสน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นานทรี หุ้นเหี้ยง, อมรรัตน์ รอดแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรัษฎา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการสังเกตและศึกษาเกี่ยวกับมะพร้าวที่มีในท้องถิ่น และการศึกษาเกี่ยวกับการทำครีมขัดรองเท้าจากวัสดุธรรมชาติ ทำให้สนใจที่จะศึกษาการทำครีมขัดรองเท้าจากขี้มันมะพร้าว เนื่องด้วยมีข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นสนับสนุนว่า ขี้มันมะพร้าวสามารถใช้เป็นสารบำรุงผิวให้ชุ่มชื้น และใช้เช็ดขัดเครื่องหนังให้เกิดความมันวาว จึงได้ทดลองทำเป็นครีมขัดรองเท้าโดยผสมกับเทียนไขและปิโตรเลียมเจล ในสัดส่วนต่างๆ พบว่า สัดส่วน 2 : 1 : 1 เป็นสูตรที่ดีที่สุด เนื่องจากสามารถทำเป็นครีมที่อยู่คงตัว และนำไปขัดรองเท้าได้จนเงางาม โดยได้เปรียบเทียบค่าความมันวาวกับครีมขัดรองเท้าในท้องตลาด ทำให้พบว่าครีมขัดรองเท้าจากขี้มันมะพร้าวมีความมันวาวมากกว่าครีมขัดรองเท้าในท้องตลาดทั่วไป อีกทั้งยังไม่มีสารเคมีเป็นส่วนผสมจึงไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง