โรงเรือนบ้านดินเพาะเห็ดเมืองหนาวอัตโนมัติควบคุมอุณหภูมิและความชื้นด้วย gogo board

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิดาภา เบ็ญชา, นภาภรณ์ อำนวยโคกศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนม์ณกานต์ ธนัชสมวรรณ์, ยุพาวรรณ คำทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัดเขียนเขต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เห็ดเป็นราชนิดหนึ่งมีการเจริญเติบโตเริ่มมาจากเส้นใยของเห็ดราที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนภายในเวลาไม่กี่ ชั่วโมงในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม คือ ในที่มีอาหาร ความชื้น และอุณหภูมิที่พอเหมาะ ก้อนเห็ดอ่อนเจริญมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วปริแตก และยืดยาวออกไปในอากาศ เผยให้เห็นส่วนต่าง ๆ ของดอกเห็ด การสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดนั้นจำเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเห็ดที่ดีโดยส่วนใหญ่จะต้องมีลักษณะ ดังนี้คือสถานที่จะใช้เพาะเห็ดควรจะมีลักษณะเป็นที่โล่งแจ้งอากาศถ่านเทได้สะดวก ไม่มีน้ำท่วมขังหรือเปียกชื้นมาก เกินไป มีระบบระบายน้ำที่ดีไม่เป็นที่มีสารปนเปื้อนยาฆ่าแมลงและเชื้อรา ลักษณะของสภาพดินไม่เป็นดินเค็มเพราะความเค็มของดินจะทำให้เส้นใยของเห็ดไม่รวมตัวกันเป็นดอกเห็ด และถ้าหากเป็นพื้นที่ที่เคยเพาะเห็ดมาก่อนควรมี การทำความสะอาดบริเวณนั้นให้สะอาดเสียก่อนสภาพอากาศมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของเห็ด เห็ดแต่ละชนิดมีความต้องการสภาพอากาศของอุณหภูมิที่ไม่เท่ากัน

ในปัจจุบันพบว่าคนไทยหันมาบริโภคเห็ดเพิ่มขึ้นเนื่องจากเห็ดมีประโยชน์และคุณค่าทางอาหารสูงและยัง สามารถนำมาแปรรูปอาหารได้อย่างหลากหลายทำให้เห็ดเป็นที่ความต้องการของตลาด และทำให้กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องบางกลุ่มก็ประสบความสำเร็จแต่บางกลุ่มก็ล้มเหลวเนื่องจากมีปัจจัยหลายๆด้านในกระบวนการผลิตเห็ด เช่นการเลือกชนิดของเห็ดที่นำมาเพาะ การคัดเลือกเชื้อและการทำเชื้อ วัสดุที่ใช้เพาะและการดูแลรักษาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะสภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของดอกเห็ดซึ่งหาก อุณหภูมิสูงเกินไปอาจทำให้เส้นใยหยุดการเจริญเติบและส่งผลต่อการออกดอกเห็ดได้ การสร้างโรงเรือนสำหรับเห็ดประเภทนั้นย่อมมีความซับซ้อนมากขึ้นเท่านั้น ปัจจัยการควบคุมดูแลย่อมมีเพิ่มมากขึ้นรวมถึงการลงทุนที่สูงกว่า จะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับชนิดของเห็ด อย่างไรก็ดีสิงที่น่าสนใจคือ เห็ดที่ปลูกยากเหล่านี้มักจะมีราคาสูงเนื่องจากเป็นสินค้าหายาก และเป็นที่ต้องการของตลาด ด้วยเหตุนี้จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมเกษตรกร ส่วนใหญ่ในปัจจุบันจึงหันมาให้ความสนใจเพาะปลูกเห็ดราคาสูงที่ให้กำไรงามดังนั้นเกษตรกรควรมีการศึกษาข้อมูลและมีการวางแผนเป็นอย่างดี

เมื่อปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นทางเราจึงได้หาทางแก้ไขโดย การสร้างโรงเรือนที่ทำมาจากดินและแกรบ เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการเพาะเห็ดโดยในตัวโรงเรือนจะมีระบบตรวจจับอุณหภูมิ ความชื้นอยู่ตลอดเวลาและแสงในปริมาณที่พอเหมาะจากหลอดไฟ แต่เนื่องจาก บ้านดินสามารถรองรับภูมิอากาศหนาวจัดและร้อนจัดได้ดี โดยสามารถควบคุมอุณหภูมิระดับ 24-26 องศาเซลเซียสได้ตลอดทั้งปี รวมถึงการดูดซึมความชื้นได้ดี ปกป้องบ้านจากความร้อน เนื่องจากอิฐดินเป็นตัวป้องกัน เพราะมีความหนาแน่นมากกว่าอิฐมวลเบาทำให้แสงแดดที่มากระทบแพร่คลื่นความร้อนออกมาได้น้อยกว่าบ้านผนังชนิดอื่น ดังนั้นผลที่ได้คือช่วยลดการใช้พลังงานและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ