แอพพลิเคชั่นสื่อแนะนำการปฐมพยาบาล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรเทพ เนตรทอง, ธีรภัทร จันทะดี, นำชัย พนาสันต์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณรงค์ รอดนิล, ชนม์ณกานต์ ธนัชสมวรรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัดเขียนเขต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันมีคนส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล เมื่อมีปัญหาก็

ไม่สามารถที่จะปฐมพยาบาลเบื่องต้นได้ จนทำให้เกิดอันตรายหรือจนกระทั่งเสียชีวิตได้ จึงต้องมีสื่อ

แอพพลิเคชั่นเพื่อมาแนะนำวิธีการปฐมพยาบาลในกรณีนั่นๆ เพื่อลดอันตรายในการใช้ชีวิตประจำวัน

เช่น การถูกนํ้าร้อนลวก จมนํ้า เป็นลม เป็นต้น

พวกเราจึงคิดค้นแอพพลิเคชั่นสื่อแนะนำการปฐมพยาบาลขึ้นมา ซึ่งจะพัฒนาให้มีระบบ

ดังนี้

  • วิธีการปฐมพยาบาลในกรณีต่างๆ เช่น การทำCPR การทำแผลชนิดต่างๆที่ถูกวิธี การช่วย

เหลือคนที่เป็นลมแดด เป็นต้น

  • เบอร์โทรสายด่วนฉุกเฉิน

  • การหาโรงพยาบาลที่ไกล้ที่สุดโดยใช้ GPS

  • ชนิดยา และวิธีการใช้ยาที่ถูกวิธี

ซึ่งระบบเหล่านี้จะสามารถช่วยเรื่องความปลอดภัยให้กับคนได้

โครงงานที่จะพัฒนาขึ้นนี้จะสามารถลดอัตราเกิดอันตรายหรือจนกระทั่งเสียชีวิตในมนุษย์

ได้ เพราะบุคคลเหล่านั่นได้รับการแนะนำที่ถูกวิธี