สมบัติบางประการของผ้าไหมไคโตซาน และผ้าไหมไคโตซานเซนเทต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บุณยวีร์ วรรณการ, จิรภัทร พลตรี, ทิพย์อักษร ไชยกว้าง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เมฆา ดีสงคราม, ชลฤชา คะสาราช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไคโตซานเป็นอนุพันธ์ของไคติน พอลิเมอร์ธรรมชาติสกัดได้จากสัตว์กลั่มครัสเตเซียน มีสมบัติในการดูดซับได้ดี ไม่มีพิษ สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียบางชนิด และนำมาผสมกับพอลิเมอร์ชนิดอื่นได้ ในการทดลองได้นำเอาไคโตซาน และผ้าไหมมาทำการเคลือบเพื่อเพิ่มสมบัติของผ้าไหมแบ่งเป็น ตอนที่ 1 ขั้นตอนการเตรียมผ้าไหมชุบไคโตซานและผ้าไหมชับไตโตซานเซนเทต และตอนที่ 2ขั้นตอนการทดสอบสมบัติของผ้า ได้แก่ ทดสอบความคงทนของรอยรีด ทอสอบประสิทธิภาพในการติดสี้อมผ้า และทดสอบประสิทธิภาพของการับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย staphylococcus aureus และ Escherichia coli พบว่าผ้าไหมชุบไคโตซานมีความคงทนของรอยรีดมากกว่าผ้าไหมที่ไม่ได้ชุบไคโตซาน ผ้าไหมชุบไคโตซานมีประสิทธิภาพในการติสีย้อมดีกว่าผ้าไหมที่ไม่ได้ชุบไคโตซาน และเชื้อแบคทีเรีย staphylococcus aureus และ Escherichia coli ที่เจริญเติบโตในจานเพาะเชื้อที่มีผ้าไหมไคโตซานอยู่ มีความหนาแน่นของเชื้อแบคทีเรียน้อยกว่าจานเพาะเชื้อที่มีผ้าไหมที่ไม่ได้ชุบไคโตซาน ซึ่งอาจบอกได้ว่าไคโตซานมีผลต่อการขับขังการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย staphylococcus aureus และ Escherichia coli