การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่โปรตีนพืชเพื่อสุขภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรีศรินทร์ ศรีไชย, คุณัญญา ทองสุก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กีรติ กุลวานิชไชยนันท์, สมหวัง เล็กจริง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาเยลลี่โปรตีนพืชเพื่อสุขภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกชนิดเเละปริมาณโปรตีน สารไฮโดรคอลลอยด์ สารให้ความหวานเเทนน้ำตาลเเละวิเคราะห์สารสกัดที่ได้จากน้ำผลไม้ ที่ส่งผลต่อลักษณะเนื้อสัมผัส รสชาติ คุณสมบัติทางด้านกายภาพ เคมี เเละการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคที่มีต่อเยลลี่