การศึกษาการสกัดเพคตินจากเปลือกมะนาวเหลือทิ้งและเพื่อเป็นสารเพิ่มความหนืดในแยมสับปะรด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐกาญจน์ สุระกุล, นภสร วงศ์วัชร, จิณัฐชญา พฤฒินันท์โชติกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อุไร หนูแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีการนําผัก และผลไม้มาประกอบอาหาร โดยการนําไปใช้อาจนําไปใช้เพียงส่วนใด ส่วนหนึ่งทําให้มีเศษเหลือทิ้งกลายเป็นขยะอินทรีย์ ซึ่งขยะอินทรีย์เหล่านี้คิดเป็น 64 เปอร์เซ็นต์ของ ขยะมูลฝอยทั้งหมด เมื่อเกิดการสะสมเป็นจํานวนมากจะทําให้เกิดการย่อยสลายแบบไร้อากาศที่เป็น ต้นกําเนิดของก๊าซเรือนกระจกซึ่งส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น มะนาว โดยเศษเหลือทิ้งจากมะนาว คือ เปลือกมะนาว ซึ่งเปลือกมะนาวเหลือทิ้งสามารถนํามาสกัดเพคตินได้ ทางคณะผู้จัดทําจึงต้องการทําโครงงานเรื่องการศึกษาการสกัดเพคติน จากเปลือกมะนาวเหลือทิ้งและเพื่อเป็นสารเพิ่มความหนืดในเเยมสับปะรด เพื่อใช้เพคตินจากเปลือก มะนาวเหลือทิ้งทดเเทนการใช้เพคตินทางการค้า โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.เพื่อสกัดเพคตินจากเปลือกมะนาวเหลือทิ้ง

2.เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพของเพคตินจากเปลือกมะนาวเหลือทิ้งกับเพคตินทางการค้า

  1. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพแยมที่มีเพคตินจากเปลือกมะนาวเหลือทิ้งกับแยมสําเร็จรูป ทั่วไป