การศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับโลหะหนักจากสาหร่ายพุงชะโด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิศรุต บุษราโศภิษฐ์กุล, ชลนที ศรีบุตรตา, ลภัสรดา มุ่งโอภาส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วรรษมน ตังอ่วม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปากเกร็ด

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการดูดขับโลหะหนักของตะกั่วและทองแดง โดยใช้สาหร่ายพุงชะโด โดยการนำสาหร่ายพุงชะโดมาเพาะเลี้ยง แล้วนำมาใส่ในน้ำที่เตรียมสารละลายตะกั่วและทองแดงปนอยู่ เพื่อทำการบำบัดน้ำให้มีสภาพที่ดีขึ้นจากการทดสอบทางเคมี การวิเคราะห์หาค่าพีเอชของสารละลายกรด-เบส โดยใช้pH-meter วัดค่าปริมาณของตะกั่วและทองแดงก่อนการดูดซับและหลังการดูดซับวันที่ 1,2,3,4,5,6 และ7 ตามลำดับ ผ่านกราฟแผนภูมิแท่ง