การศึกษาการทำงานร่วมกันของสารสกัดสมุนไพรไทยและแบบจำลองที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อสุขภาพช่องปากที่ยั่งยืนผ่านสูตรน้ำยาบ้วนปากแบบใหม่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พีรวัส กลิ่นดี, นฤภัทร หลีวงศ์สกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชไมพร งามยิ่งยวด, พชร ทองม้วน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Background: Oral health is essential for overall health and well-being. However, many people do not practice good oral hygiene, which can lead to tooth decay, gum disease, and other oral health problems.

Objective: This study aimed to develop a novel mouthwash formulation that utilizes synergistic Thai herbal extracts and AI-powered models to improve oral health in a sustainable way.

Methods: A combination of Thai herbal extracts, including Syzygium Aromaticum (clove extract) and Cinnamomum Verum (cinnamon extract), was used as the base for the mouthwash. Xylitol was added for cavity prevention and sweetness, natural preservatives were added for product stability, aloe vera was added for soothing oral tissues, probiotics were added for periodontal treatment, mint oils were added for a fresh scent and antimicrobial properties, and guava flavor was added for a pleasant taste. The mouthwash was evaluated for its antibacterial activity, safety, and acceptability.

Expected Results/Early findings/Preliminary results: The mouthwash showed good antibacterial activity against a variety of oral bacteria. It was also safe and well-tolerated by the participants. The participants reported that the mouthwash had a pleasant taste and left their mouth feeling fresh. Preliminary results demonstrated the potential of using synergistic Thai herbal extracts using AI-powered models to develop a novel mouthwash formulation that can improve oral health in a sustainable way. The mouthwash developed in this study is a promising new product that could help prevent oral health problems, thus enhancing overall health and well-being.

Keywords: Sustainable oral health, Thai herbal extracts, Artificial Intelligence (AI), Mouthwash, Syzygium aromaticum, Cinnamomum verum