กระบวนการแยกและสมบัติของเส้นใยธรรมชาติจากไมยราบยักษ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พงศภัศ ทองเกตุ, นิติพัฒน์ อุดมผุย, ศุภกร บรรลือทรัพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ช่อทิพย์ กัณฑโชติ, อ้อฤทัย ใจบุญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากปัญหาโลกร้อนและปัญหาการลดลงของทรัพยากร เช่น น้ำมัน ทำให้เกิดความตื่นตัวในการลดปริมาณการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และเร่งหาแหล่งทรัพยากรที่ยั่งยืน เพื่อเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจชีวฐาน (bio-based economy) โดยใช้พืชเป็นแหล่งวัตถุดิบต่าง ๆ ซึ่งมีความยั่งยืนกว่าการพึ่งพาปิโตรเลียม ในช่วงสิบปีที่ผ่าน วัสดุผสมที่เสริมแรงด้วยเส้นใยธรรมชาติ (natural fiber-reinforced composites) จึงได้เข้ามาแทนที่การใช้เส้นใยสังเคราะห์ เนื่องจากเส้นใยธรรมชาติมีอย่างมากมายหลายชนิด กระบวนการผลิตที่ต้นทุนต่ำ มีน้ำหนักเบา ไม่กัดกร่อน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถย่อยสลายได้เองในธรรมชาติ และเนื่องประเทศไทยเป็นประเทศเขตร้อนที่มีพืชหลากหลายชนิด จึงมีศักยภาพที่จะผลิตเส้นใยธรรมชาติที่หลายหลายในปริมาณมาก และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ไมยราบยักษ์เป็นวัชพืชประเภทรุกรานที่มีความรุนแรง เนื่องจากสามารถเติบโตและแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีความทนต่อสภาพน้ำท่วมและแห้งแล้งได้ จึงทำให้วัชพืชชนิดนี้แพร่กระจายไปได้ในหลาย ๆ พื้นที่ เมื่อเข้ายึดครองพื้นที่แล้วก็ยากที่พรรณไม้อื่นจะขึ้นผสมผสานกันได้ เพราะไมยราบยักษ์จะขึ้นปกคลุมอย่างหนาแน่น ทำให้พรรณพืชดั้งเดิมขาดแสงตายลงและค่อย ๆ สูญหายไปจากพื้นที่ ดังนั้นทางทีมวิจัยจึงได้มีแนวคิดที่จะนำวัชพืชแบบไมยราบยักษ์มาใช้ประโยชน์ โดยการแยกเอาเส้นใยธรรมชาติจากลำต้นของไมยราบยักษ์ แล้วศึกษาสมบัติของเส้นใยธรรมชาติจากไมยราบยักษ์ โดยเฉพาะสมบัติเชิงกล เพื่อนำเส้นใยธรรมชาติจากไมยราบยักษ์ที่ได้ไปเป็นตัวเสริมแรงในวัสดุผสมต่อไปในอนาคต