การผลิตแคโรทีนอยด์จากยีสต์โดยใช้เปลือกทุเรียนที่ผ่านการย่อยเป็นแหล่งคาร์บอน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รณกร อินทวงค์, รัญชน์ กามูณี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วรรณลี พัฒนถลาง, จรัสลักษณ์ เพชรวัง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันแคโรทีนอยด์เป็นสารสีที่ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างแพร่หลาย ทั้งด้าน การแพทย์ เครื่องสำอาง อาหาร และการเกษตร เป็นต้น ส่งผลให้มีมูลค่าสูง และมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น แหล่งของแคโรทีนอยด์ได้มาจากธรรมชาติและสังเคราะห์ทางเคมี ซึ่งการสังเคราะห์ทางเคมีมีราคาสูง ทำให้แคโรทีนอยด์จากธรรมชาติมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งยีสต์เป็นจุลินทรีย์ที่พบว่าสามารถผลิตแคโรทีนอยด์ได้ ในงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นการผลิตแคโรทีนอยด์จากยีสต์ โดยคัดแยกยีสต์ที่ให้โคโลนีสีเหลืองจนถึงสีแดง จากใบสัปปะรด เปลือกกล้วยหอม ใบตอง และหญ้าเนเปียร์ ซึ่งสามารถคัดแยกได้จำนวน 5 สายพันธุ์ จากนั้นนำมาทดสอบความสามารถในการผลิตแคโรทีนอยด์ในอาหารเลี้ยงเชื้อ รวมถึงประเมินการผลิตแคโรทีนอยด์ของยีสต์ที่คัดแยกได้เมื่อเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อที่ใช้น้ำตาลรีดิวซ์ที่ได้จากเปลือกทุเรียนที่ผ่านการไฮโดรไลซิสเป็นแหล่งคาร์บอน ซึ่งผลการทดลองคาดว่าจะสามารถผลิตแคโรทีนอยด์จากยีสต์ที่คัดแยกได้และสามารถนำเปลือกทุเรียนซึ่งเป็นเศษเหลือทิ้งทางการเกษตรในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ ซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าเศษเหลือทิ้งทางการเกษตรได้