การพัฒนาชุดตรวจปริมาณ Prostate cancer antigen 3 (PCA3) ด้วยเทคนิค Nucleic Acid Hybridization ในปัสสาวะเพื่อทำนายความเสี่ยงของโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนบดี เกษียร, อรินทร บุญมาศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มงคล พงษ์สุชาติ, ขุนทอง คล้ายทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้เป็นการเพิ่มแนวทางการตรวจโรคมะเร็งต่อมลูกหมากในขั้นต้นจาก Biomarker PCA3 ซึ่งเป็น Biomarker ที่พบว่ามีความจำเพาะกว่า PSA ที่มักจะใช้ตรวจโรคมะเร็งต่อมลูกหมากในขั้นต้น โดยผู้ทำงานวิจัยนี้จึงมีความคิดที่จะพัฒนาชุดตรวจเพื่อใช้สำหรับตรวจการยีน PCA3 โดยใช้เทคนิค Nucleic Acid Hybridization ร่วมกับ gold nanoparticle ซึ่งถ้ามีการแสดงออกของยีน PCA3 จะทำให้ gold nanoparticle เกิดการรวมกลุ่ม (aggregation) และเปลี่ยนสี ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยตาเปล่า ผู้วิจัยจึงมีความคิดที่จะพัฒนาชุดตรวจโรคมะเร็งต่อมลูกหมากในขั้นต้น จาก PCA3 โดยใช้หลักการ Nucleic Acid Hybridization เพื่อเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการตรวจโรคมะเร็งต่อมลูกหมากในขั้นต้นที่ง่ายและราคาถูก และเพิ่มโอกาสการรักษาในขั้นต้นของโรคมะเร็งต่อมลูกหมากได้