การวิเคราะห์รังสีแกมมาจากดวงอาทิตย์ด้วยกล้องโทรทรรศน์ Fermi LAT

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิตรภาณุ อรุโณทัย, ไดกิ ฮาซาม่า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุทธิวัฒน์ หมาดหลี, อนุชา ประทุมมา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมบนดวงอาทิตย์ (Solar activity) กับความสว่างของรังสีแกมมาที่วัดได้จากกล้องโทรทรรศน์อวกาศเฟอร์มี