การวิเคราะห์ระดับสารโดพามีนด้วยเทคนิคเคมีไฟฟ้าเพื่อพัฒนาสู่การวินิจฉัยโรคพาร์คินสัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชญารัตน์ ชินศรีวงศ์กูล, ธรณ์ธันย์ สะเหรียม, ภัทรวีร์ พินิจการวัฒน์กุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกียรติภูมิ รอดพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคพาร์คินสัน (Parkinson’s disease) เป็นโรคทางสมองที่เกิดจากเซลล์สมองในบางตำแหน่งตาย ทำให้สารสื่อประสาทในสมองที่มีชื่อว่า “โดพามีน” (Dopamine) ลดจำนวนลง โครงงานนี้จึงมีแนวคิดที่จะตรวจสอบและวัดปริมาณโดพามีนโดยการใช้วิธีทางเคมีไฟฟ้า คือ โวลแทมเมททรี โดยวิเคราะห์ปริมาณสาร Dopamine ที่ความเข้มข้นแตกต่างกันจากความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์และค่ากระแสไฟฟ้า โดยใช้ขั้วไฟฟ้า glassy carbon ที่ปรับปรุงผิวหน้าที่ปรับปรุงผิวหน้าด้วย Cobalt complex เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของขั้วไฟฟ้าในการวิเคราะห์ ซึ่งขั้วไฟฟ้าที่เตรียมได้นี้จะนำไปใช้ในในการตรวจวัดโดพามีนสารตัวอย่าง เช่น น้ำลาย ปัสสาวะ และ เซรั่ม เพื่อพัฒนาโครงงานนี้สู่การวินิจฉัยโรคพาร์คินสันได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต