ฤทธิ์การต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราในอากาศของน้ำมันหอมระเหยจากผักอีหลืน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นภารัตน์ แซ่โซ้ง, ทิพย์นที ยะแฮ, ผีด มะนะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนภรณ์ สุวรรณสังข์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผักอีหลืนจัดอยู่ในวงศ์เดียวกับใบกระเพรา มีกลิ่นฉุนเฉพาะตัว และช่วยเพิ่มรสชาติให้กับอาหาร ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่หนึ่งที่มีการปลูกผักอีหลืนเพื่อนำมาประกอบการทำอาหาร ซึ่งเป็นพืชที่นิยมของชาวกะเหรี่ยง โดยส่วนใหญ่จะนำมาประกอบการทำอาหารพวกแกงหน่อไม้ ข้าวเบ๊อะ หรือน้ำพริกผักอีหลืน เป็นต้น ผักอีหลืนยังเป็นที่นิยมของคนกลุ่มเล็ก และยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ทำให้มีการใช้ประโยชน์จากผักอีหลืนเพียงแค่การนำมาประกอบอาหารเท่านั้น ดังนั้นคณะผู้จัดทำ ได้ศึกษางานวิจัยที่นำมาอ้างอิงข้างต้น จึงสนใจผักอีหลืนที่มีอยู่ในท้องถิ่น โดยนำมาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยและศึกษาฤทธิ์การต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราในอากาศของน้ำมันหอมระเหยจากผักอีหลืน ด้วยวิธี disc diffusion test เพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นภายในชุมชนของเรานั่นเอง