ผลของการสกัดหยาบจากหอมแดง กระเทียม และผักอีหลืน ในการยับยั้งราดำและการส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นสตรอว์เบอร์รี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรัณย์พร ถาวรศรี, พิมพิลัย เจาะโด, คำพร ติยะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนภรณ์ สุวรรณสังข์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการทดสอบผลของการสกัดหยาบจากหอมแดง กระเทียม และผักอีหลืน ในการยับยั้งราดำและการส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นสตรอว์เบอร์รี ทดสอบด้วยวิธี paper dise diffusion technique โดยใช้ตัวทำละลายเอทานอล เมทานอล และน้ำกลั่น ในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน พบว่า สารสกัดหยาบจากผักอีหลืนสามารถยับยั้งราดำได้ดีกว่าสกัดหยาบจากหอมแดงและกระเทียม ซึ่งผักอีหลืนเป็นผักในท้องถิ่นที่ชาวบ้านในชุมชนบ้านบ่อแก้ว นิยมนำมาประกอบการทำอาหาร เนื่องจากมีกลิ่นฉุน คล้ายใบกระเพรา แต่จะมีกลิ่นเฉพาะตัว ช่วยเพิ่มรสชาติให้กับอาหาร โครงงานนี้อยากต่อยอดโดยนำผักอีหลืนไปพัฒนาในขั้นต่อไป หรือเป็นการทดสอบหาชนิดของสารที่อยู่ในผักอีหลืน เพื่อให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมตัวใหม่ที่ตอบโจทย์ชุมชนในการกำจัดปัญหาที่เกิดขึ้นกับชาวเกษตรกรที่ปลูกสตอว์เบอร์รี่ เช่น โรคราดำ และโรคพืชอื่น ๆ ด้วย อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์พืชในท้องถิ่นของชาวบ้านแถบนี้อีกด้วย