การผลิตและทดสอบพลาสติกชีวภาพที่ได้จากมูลช้าง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อิสริยาภรณ์ เขียวอ่อน, วิสันต์ ยอดเพชร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มุกดา หอมมาลี, ศรีวิกาญจน์ กรุมรัมย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มูลช้างเหลือทิ้ง ทำให้เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อมอากาศ แต่อย่างไรก็ตามมูลช้างที่เหลือทิ้งนี้ก็สามารถแปรรูปและใช้ประโยชน์ได้ มูลช้างเหลือทิ้เมื่อนำมาล้างและตากแห้ง แช่ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) 30%เป็นเวลา 1 ชั่วโมงกองด้วยผ้าขาว ล้างด้วยเอทานอลเข้มข้น 55 % ระเหยเอทานอลที่อุณหภูมิห้อง นำไปอบในตู้อบลมร้อนและบดละเอียดจะได้เป็นเซลลูโลสผง นำตัวอย่างผงเซลลูโลส 0.25, 0.50, 0.75 และ 1 กรัม ตามลำดับ ที่สกัดได้เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 30 %และสารละลายกรดคลอโรอะซีติกในสารละลายไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ นำมาแยกส่วนหนืดกับส่วนใสออกโดยใช้บิวเรต นำส่วนหนืดมาเติมเมทธานอลจะได้เป็นสารละลายคาร์บอซีเมธิลเซลลูโลส ดูดสารละลายมาอย่างละ 1, 2 และ 3 มิลลิลิตร มาผสมกับแป้งมันสำปะหลัง 0.5, 1 และ 5 กรัม นำไปขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์ม นำฟิล์มพลาสติกนำไปทดสอบความแข็งแรงต่อแรงดึง (Tensile Testing) ของพอลิเมอร์ผสมและพอลิเมอร์คอมพอสิททดสอบตามมาตรฐาน ASTM D882 โดยใช้เครื่อง Universal Testing Machine