การผลิตแอลกอฮอล์จากเปลือกทุเรียน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัชชา ดุจจานุทัศน์, ศมน สิทธิจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิลาวัลย์ พรมชุม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เปลือกทุเรียน เป็นเศษวัสดุเหลือทิ้งจากธรรมชาติผู้คนมักทิ้งเปลือกทุเรียน เนื่องจากไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งในเปลือกทุเรียนนั้นมีองค์ประกอบที่สำคัญมากที่สามารถนำมาผลิตแอลกอฮอล์ได้ ปัจจุบันมานี้มีการใช้แอลกอฮอล์ในการผลิตน้ำมันค่อนข้างสูง และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นทุกปี จึงมีความสนใจที่จะผลิตพลังงานทดแทนนี้จากพืชที่เหลือใช้หรือไม่ได้ใช้ประโยชน์

โครงงานนี้ได้เลือกศึกษาการผลิตแอลกอฮอล์จากวัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตรและวัชพืช เพื่อจะสามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิตแอลกอฮอล์ โดยผลผลิตเหลือทิ้งที่สนใจศึกษา คือ เปลือกทุเรียน ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีองค์ประกอบส่วนใหญ่ที่เป็นแป้ง และเซลลูโลส ซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้มีการนำไปใช้ประโยชน์น้อยมาก จึงเป็นวัตถุดิบที่มีความเหมาะสมที่จะนำมาพัฒนาผลิตเป็นพลังงานทดแทน และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด