การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเร่งการเจริญเติบโตของพืช และการไล่แมลง ของน้ำหมักชีวภาพจากฮอร์โมนไข่ไก่และไข่เป็ด ผสมสารสกัดจากสะเดาและว่านน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิวิชญ์ บุณยปรีดี, วุฒิ​ภัทร​ คำมา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิราภา ยอดเพชร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมีการเพาะปลูกพืชทางการเกษตรเพื่อการค้าขายมากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้ผลผลิตเพียงพอต่อการ บริโภค สามารถทำได้หลายวิธีเช่น การเพิ่มธาตุอาหารลงในดินโดยการใช้ปุ๋ยจะมีปริมาณไนโตรเจน (N) ปริมาณฟอสฟอรัส (P2O5) และปริมาณโพแทสเซียมที่ละลายน้ำได้ (K2O) ข้อเสียของปุ๋ยนั้นคือเป็น สารเคมีไม่ มีคุณสมบัติปรับปรุงสภาพดินให้โปร่งร่วนซุยเหมือนปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีทุกชนิดมีความเค็ม ถ้าใช้ในอัตราสูง หรือใส่ที่โคนต้นพืช จะเกิดอันตรายแก่พืชและการงอกของเมล็ด การใช้จึงต้องระมัดระวัง ปุ๋ยเคมีบางชนิดมี ส่วนของแป้ง และน้ำมัน เวลาใช้เป็นระยะเวลานานจะทำให้ดินดาน ทางเลือกอีกทางคือใช้น้ำหมักโดยใช้สูตรฮอร์โมนไข่ไก่อุปกรณ์หาง่าย ต้นทุนต่ำ ไร้สารเคมีช่วยลดการ ทำให้พืชอายุสั้น ในรูปแบบต่าง ๆ ลงไปอย่างมากเช่น ทั้งงดน้ำ ควั่นกิ่ง รมควัน ขันชะเนาะ น้ำหมักจะช่วยเพิ่ม คาร์โบไฮเดรต หรือ ธาตุคาร์บอน (C) ให้กับต้นไม้ มีผลต่อการกระตุ้นตาดอก (Flower bud) โดยกรดฟุลวิก (Fulvic Acid) ในน้ำหมักมีส่วนช่วยในการดูดซึมสารอาหาร ทำให้เซลล์พืชแข็งแรง ออกฤทธิ์ปรับสภาพกรด ด่างของดิน โดยทำตัวเป็นสารบัฟเฟอร์และยังทำตัวเป็นสารชีเลทที่คอยดูดสารพิษที่ทำอันตรายต่อพืชด้วย จากการศึกษาข้อมูลของสมุนไพรไทยที่สามารถไล่แมลงที่ เป็นศัตรูพืชเพื่อมาผสมกับน้ำหมักได้พบว่าสะเดา และว่านน้ำมีฤทธิ์ขับไล่แมลงโดยเมื่อสกัดสารที่สำคัญ จากสะเดา คือ aza (Azadiracthin) พบได้ในส่วนของ เมล็ดใน (seed kernel) และสารอื่น ๆ จากส่วนต่าง ๆ ของสะเดาเช่น สารสาลานนิน (salannin) สกัดได้จาก เมล็ดของสะเดา สารทั้ง 2 สามารถไล่แมลงได้จากการทดลองพบว่าภายใน 1 ปีประสิทธิภาพ ของสารสกัด สะเดายังมีฤทธิ์ในการป้องกันกำจัดแมลงใกล้เคียงกับจุดเริ่มต้น สารสกัดจากว่านน้ำมีฤทธิ์กำจัดศัตรูพืช ทางการเกษตร ซึ่งเป็นปัญหาของเกษตรกรโดยทำการศึกษาผลของน้ำหมักต่อการเจริญเติบโตของแตงกว่าและ ประสิทธิภาพในการไล่แมลงศัตรูพืชทำลาย เช่น หนอนชอนใบและด้วงเต่าแดง การใช้น้ำหมักชีวะภาพจากฮอร์โมนไข่ผสมสารสกัดจากสะเดาและว่านน้ำเป็นหนึ่งทางเลือกเพื่อเพิ่ม ผลผลิต ป้องกันศัตรูพืช สามารถตอบสนองต่อความต้องการลดความเสี่ยงการใช้สารเคมีในการปลูกพืชและ เป็นปัญหาต่อสุขภาพในภายหลังโดยเกษตรกรส่วนมากต้องการลงทุนโดยใช้ต้นทุนต่ำ หาซื้ออุปกรณ์ได้ง่าย ได้ ผลตอบแทนที่สูง เป็นมิตรต่อธรรมชาติ ช่วยเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรณ์ไทยรวมทั้งส่งเสริมพืชผลทางการ เกษตรให้ไปเชิงสู่อุตสาหกรรม