การพัฒนาผงแมลงให้เป็นแหล่งสารอาหารจำเป็น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัจฉราพร สุขมอญ, ธัญญรัตน์ ลีลาสุวัฒน์, ธัญญารักษ์ ไพรเขต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชไมพร งามยิ่งยวด, กนกพร ช่อพฤกษา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจัยหลักของการบริโภคแมลง คือความต้องการแหล่งอาหารประเภทโปรตีน โดยจากการศึกษาหาโปรตีน ในแมลงชนิดต่างๆ พบว่า โปรตีนในแมลงมีปริมาณเทียบเท่ากับโปรตีนในเนื้อสัตว์ จึงสามารถนำมารับประทานแทนเนื้อสัตว์ได้

โดยด้วงสาคูเป็นแมลงที่มีปริมาณโปรตีนสูง จึงเลือกนำมาศึกษาและพัฒนาเป็นรูปแบบผงโปรตีนแมลง ให้กลายเป็นสารอาหารจำเป็นในอนาคต