เสื่อจากเชือกกล้วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิราวรรณ นาดอน, ขวัญจิรา โนนทอง, อรทัย โชคนาฮี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิภา ถาเขียว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัญจาศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดทำโครงงาน เรื่อง เสื่อจากเชือกกล้วย มีวัถตุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการทำเชือกกล้วยโดยปราศจากสารเคมี พบว่า การนำเชือกกล้วยไปแช่ด่างใช้ระยะเวลาในการแช่ 12 ชั่วโมง ทำให้จุดด่างบนเชือกกล้วยกระจายเป็นวงกว้างและเด่นชัดขึ้นกว่าเดิม และการแช่กรดใช้เวลา 12 ชั่วโมง ทำให้จุดด่างบน เชือกกล้วยจางลง ส่วนการย้อมสีจากธรรมชาติก็สามารถช่วยลดการใช้สีจากสารเคมี และยังมีการศึกษาลวดลายของเสื่อเพื่อทำให้เกิดความสวยงาม

การสีย้อมที่ได้จากธรรมชาติโดยการนำส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น ดอก ผล ราก เปลือกลำต้น แกนลำต้น มาต้มสกัดเป็นสีย้อม สีธรรมชาติสามารถย้อม เส้นใยไหม และเส้นใยฝ้าย ในการย้อมจำเป็นต้องใช้สารช่วยติด เพื่อให้สีติดอยู่ในเส้นใย โดยไม่เคลื่อนย้ายออกจากเส้นใยทำให้เกิดความคงทนต่อการซักดีขึ้น และทำให้ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม