การศึกษาการยืดอายุสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียในสภาพไร้ออกซิเจนที่มีผลต่อเอนไซม์โบรมีเลน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐนภัสสร ดวงเกตุ, วณัฐทินี คำเลิศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยะมาศ เจริญชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เอนไซม์โบรมีเลนเป็นเอนไซม์ที่พบมากในสับปะรดโดยเอนไซม์โบรมีเลนมีคุณสมบัติหลายประการ จากการศึกษาพบว่า คุณสมบัติของสับปะรดส่งผลต่อกิจกรรมของเอนไซม์โบรมีเลน เช่น สับปะรดที่สุกเกินไปจะส่งผลให้กิจกรรมของเอนไซม์โบรมีเลนลดลง แต่เนื่อวจากสับปะรดเป็นผลไม้ที่ต้องเก็บเกี่ยวเมื่อผลสุกเต็มที่เท่านั้น จึงทำให้ต้องมีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อควบคุมคุณภาพของสับปะรด เช่น การเก็บในสภาวะไร้ออกซิเจน ดังนั้นผู้พัมนาจึงเกิดแนวคิดที่จะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของสับปะรดหลังเก็บเกี่ยวด้วยวิธีการเก็บในสภาวะไร้ออกซิเจน โดยมีปัจจัยคือ อุณหภูมิ จำนวน 5 10 15 องศาเซลเซียส และระยะเวลา จำนวน 10 20 30 และ 40 วัน เพื่อให้ได้สับปะรดที่มีกิจกรรมของเอนไซม์โบรมีเลนมากที่สุดก่อนนำไปสกัดเอนไซม์โบรมีเลน