การตรวจสอบยาฆ่าแมลงในผักด้วยสมุนไพร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรวรรยา รอดเสียงล้ำ, ณัชชา รัตนเรืองศักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นารินทร์ ทองเพียร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพ่นยาฆ่าแมลงพ่นเพื่อคงความสดใหม่ของผักผลไม้ จึงทำให้อาจมีสารพิษตกค้างโดยที่ประชากรทั่วไปไม่สามารถรู้แนวทางการตรวจสอบสารพิษที่พบในผักได้ด้วยตนเองที่บ้านทั้งรวดเร็วและง่าย ทางผู้จัดทำจึงได้ศึกษาการตรวจสอบยาฆ่าแมลงในผักด้วยใบรางจืด ซึ่งเป็นพืชที่มีความปลอดภัย มีคุณสมบัติในการแก้พิษจากพืชและสัตว์ ช่วยลดยาฆ่าแมลงในพืช ทางผู้จัดทำจึงมีแนวคิดทำการศึกษาวิธีการตรวจสอบยาฆ่าแมลงของผักชนิดต่างๆ วัตถุประสงค์ 1.เพื่อทดสอบความสามารถของใบรางจืดในการตรวจหายาฆ่าแมลง 2.เพื่อตรวจสอบยาฆ่าแมลงในใบโหระพา ใบกะเพรา พริก 3.เพื่อศึกษาความสามารถของใบรางจืดในการหาปริมาณยาฆ่าแมลงในใบโหระพา ใบกะเพรา พริก ประโยชน์ของโครงงาน 1.ทำให้ทราบแนวโน้มและประสิทธิภาพของใบรางจืด ในการนำมาตรวจสอบปริมาณยาฆ่าแมลง หรือสารพิษที่ตกค้างอยู่ในผัก 2.เพื่อนำไปใช้เป็นวิธีเบื้องต้น ในการตรวจสอบยาฆ่าแมลงที่ตกค้างอยู่ในผลผลิตทางการเกษตร