การพัฒนาเกม Magic time all day

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นันท์นภัส บุญทองเสน, ปัณฑิตา คงแก้ว, ภาณุพงศ์ แซ่ลี้

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรภัทร เสียมไหม, วีระยุทธิ์ นิลละออ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดทำโครงงานเรื่องการพัฒนาเกม Magic time all day จัดทำขึ้น

1.เพื่อพัฒนาเกมให้ตรงตามความต้องการของตลาด

2.เพื่อให้ผู้เล่นได้ผึกการคิดและตัดสินใจในการบริหารเวลา

3.เพื่อออกแบบเกมให้ผู้เล่นได้ผ่อนคลายและเพลิดเพลิน

โดยจะจัดทำเกมที่จะมีโลกจำลองให้ผู้เล่นได้ทดลองใช้ชีวิต มีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจที่จะทำกิจกรรมต่างๆในหนึ่งวันที่มีเวลาจำกัด และจะใช้ผู้เล่นหลายคนให้ผู้เล่นได้แข่งขันกัน จะอ้างอิงการศึกษา ความสุข ความรัก และเงินมาเป็นการตัดสินผู้ชนะในตอนท้ายของเกม ซึ่งในเกมจะมีการสอดแทรกแนวคิดและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้เล่นได้รับความรู้และประโยชน์จากเกมอีกด้วย