เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติด้วยระบบเซ็นเซอร์ความชื้น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รนกฤต คงสุข, วิภาวดี ศรีภุมราช, พัชรี สุขแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิวาดี บัวจันทร์, จุรีย์ ชื่นบาน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชะอวด

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ตามที่นักเรียนเป็นผู้คิดค้น วางแผน และลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้อาศัยเครื่องมือและวัสดุ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติและเพื่อสร้างแรงกระตุ้นความคิด กระตุ้นการทำงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใช้ความรู้ประสบการณ์จริง ในการปฏิบัติโครงการตามความสามารถและเหมาะสมแสดงออกมาเป็นนวัตกรรมที่ทันสมัยซึ่งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยมีการวิจัยเรื่อง เซนเซอร์ความชื้น

ในโครงงานประกอบด้วยการ 2ส่วนคือ

1.ชุดเซ็นเซอร์

2.โซลินอยด์วาล์ว

ชิ้นงานดังกล่าวเป็นอุปกรณ์แยกส่วนกัน สามารถเคลื่อนย้ายและติดตั้งใหม่ได้ โครงงานนี้จะช่วยให้เข้าใจหลักการทำงานของเซ็นเซอร์ความชื้นได้เป็นอย่างดี เป็นการวงจรมาดัดแปลงแบบอัตโนมัติโดยใช้โซลินอยด์เป็นตัวเปิด-ปิด