เครื่องเก็บลูกปาล์ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นครินทร์ ชนะสงคราม, วาทิณี แซ่อุ้ย, กฤษดา หนูพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิวาดี บัวจันทร์, จุรีย์ ชื่นบาน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชะอวด

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ตามที่ผู้พัฒนาได้คิดค้น วางแผน และลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้อาศัยเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติเพื่อสร้างแรงกระตุ้นความคิด กระตุนการทำงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใช้ความรู้และประสบการณ์จริงในการปฏิบัติโครงงานตามความสามารถและเหมาะสมแสดงออกมาเป็นเครื่องมือที่ทันสมัย