การพัฒนาซีเมนต์ไลม์ โดยใช้โพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตจากขวดพลาสติกใส และขี้เถ้าจากชานอ้อย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณิศา หนูประโคน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นารีรัก เหยียดกระโทก, อุทัย พุทธลา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงงานนี้คือเพื่อพัฒนา และปรับปรุงสูตรซีเมนต์ไลม์ให้มีความแข็งแรงอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตกับขี้เถ้าจากชานอ้อย ซึ่งเป็นขยะหรือวัสดุเหลือใช้ นำซีเมนไลม์ทุกๆอัตราส่วนกับซีเมนต์ปกติที่ใช้ทั่วไปในอุตสาหกรรมก่อสร้างมาทดสอบแรงกดอัด เพื่อเปรียบเทียบความทนต่อแรงกดอัด โดยใช้สูตร fa = P/A ในการคำนวณหาแรงอัด สูตร ε = L0 - L / L0 ในการคำนวณหาความเครียด และเปรียบเทียบแรงอัดประลัยเฉลี่ยที่อายุ 28 วัน เพื่อเปรียบเทียบความแข็งแรงของซีเมนต์ไลม์ และซีเมนต์ปกติ