การพัฒนาดินขับแอมโมเนียมเปอร์คลอเรตคอมโพซิต (APCP) สําหรับจรวดเชื้อเพลิงแข็ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ไซนรินทร์ หนันดูน, อติวิชญ์ ผาเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชราภรณ์ แสนนา, หัฏฐกร แก้วขอนแก่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีที่มีความสำคัญอย่างมากนั้นคือเทคโนโลยีการขนส่งทางอวกาศ ที่สามารถส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างมากและในประเทศไทยนั้นทางผู้จัดทำมีความเห็นว่ายังมีน้อยคนที่คิดจะศึกษาเรื่องเทคโนโลยีเหล่านี้ ทางผู้จัดทำจึงมีเป้าหมายคือการริเริ่มพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับจรวดแล้วสร้าง Impact กับคนรุ่นใหม่เพื่อหวังว่าจะมีคนมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ได้มากขึ้น โปรเจกต์แรกของทางผู้จัดทำคือการพัฒนาดินขับของจรวดเชื้อเพลิงแข็งเพราะมีความซับซ้อนทางวิศวกรรมที่น้อยกว่าจรวดเชื้อเพลิงเหลวเป็นอย่างมาก โดยดินขับที่ทางผู้จัดทำสนใจจะพัฒนานั่นคือ ดินขับแอมโมเนียมเปอร์คลอเรตคอมโพสิท (APCP) ซึ่งเป็นดินขับชนิดที่ต้องใช้ยางมาประสานระหว่าง Oxidizer และ เชื้อเพลิง หลังจากการพัฒนาทางผู้จัดทำมีความประสงค์ที่จะนำโปรเจกต์นี้ไปพัฒนาต่อให้กลายเป็นจรวดที่มีประสิทธิภาพและสามารถที่จะขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศของโลกได้ตัวแรกของประเทศไทย