การขึ้นรูปวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้แทนพลาสติกโดยการสังเคราะห์ขึ้นจากเส้ยใยเซลลูโลสระดับนาโน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณรงค์ฤทธิ์ รุ่งเรืองชัยบูรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วาริน ภุมรินทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พลาสติกถือเป็นวัสดุที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ถุง หลอดดูดน้ำ ช้อน-ส้อม ซึ่งทำจากพลาสติก ล้วนเป็นขยะที่ถูกทิ้งเกลื่อนกลาดในทุก ๆ วันทั่วโลก โดยเฉพาะหลอดดูดน้ำ เนื่องจากเป็นวัสดุที่มีการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 1.6 หลอดต่อคนต่อวัน ซึ่งทำให้ขยะพลาสติกเพิ่มมหาศาลขึ้นไปเรื่อย ๆไม่เว้นในแต่ละวัน

ด้วยเหตุนี้ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการนำวัสดุธรรมชาติมาใช้ ซึ่งนั้นคือเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโน ที่ได้มาจาก วัสดุเหลือใช้จากการผลิตน้ำตาล นั่นคือ ชานอ้อย จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า เส้นใยเซลลูโลสระดับนาโน มีคุณสมบัติที่มีจุดเด่นหลายด้านที่คล้ายและดีกว่าพลาสติก

โดยผู้จัดทำตั้งใจจะทำการขึ้นรูปเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโนให้เป็นแผ่นฟิล์มบาง เพื่อใช้สร้าง หลอด ถุงพลาสติก และวัสดุอื่น ๆที่ใช้แทนพลาสติก และตั้งใจที่จะพัฒนาให้กลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่จะสามารถขึ้นรูปเส้นใยเซลลูโลสระดับนาโนให้เป็นแผ่นฟิล์มได้เองโดยอัตโนมัติ ในเชิงอุตสาหกรรมต่อไป