การศึกษารูปแบบการจัดวางแท่งแม่เหล็ก ที่มีผลต่อการกักเก็บอิเล็กตรอนภายใต้รากพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ดิศานุวัตร วิทยาภรณ์, ปัณณธร ขุนสังวาลย์, นิพิท ชนปทาธิป

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนพงษ์ ลิมปจีระวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันการผลิตพลังงานไฟฟ้าภายในประเทศไทย มีโรงไฟฟ้า 9 แห่ง เขื่อน 14 แห่งและโรงไฟฟ้าท้ายเขื่อนอีก 9 แห่ง ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้สูงถึง 45,511.25 MW ถึงกระนั้นก็ไม่เพียงต่อการใช้ในประเทศ จึงมีการซื้อไฟฟ้าจากสปป.ลาว 5,427 MW และ จากมาเลเซีย 330 MW ซึ่งพลังงานไฟฟ้าที่เราซื้อมาจากประเทศเพื่อนบ้านนั้นก็มีประมาณที่ค่อนข้างมากดังนั้นหากเรามีการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกเราก็จะสามารถลดค่าใช้จ่ายของประเทศได้

พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก หมายถึง พลังงานที่นอกเหนือจากพลังงานหลักที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่ใช้พลังงานจากแหล่งต่างๆ โดยพลังงานทดแทนที่คณะผู้จัดทำเลือกใช้คือพลังงานชีวภาพที่ได้จากพืชซึ่งเป็นพลังงานสีเขียว ตัวอย่างเช่นงานวิจัย Plant-E Corp ที่มีการพูดถึงพืชที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้โดยผ่านกระบวนการของจุลินทรีย์และแบคทีเรียที่ทำการสลายพันธะของกลูโคสทำให้อิเล็กตรอนสุดท้ายหลุดออกมาหลังจากนั้นจึงทำการเก็บพลังงาน

จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทฤษฎีสนามแม่เหล็ก คณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นถึงวิธีการที่จะจัดเก็บอิเล็กตรอนให้ได้มากที่สุด โดยการนำแม่เหล็กมาผลักหรือจำกัดทิศทางอิเล็กตรอนให้ไปอยู่ในจุดเดียวกันเพื่อง่ายต่อการจัดเก็บอิเล็กตรอนที่ไม่รู้ทิศทางแน่นอน ทางคณะผู้จัดทำจึงต้องการศึกษารูปการจัดวางตำแหน่งของแม่เหล็กที่สามารถรวบรวมอิเล็กตรอนจากรากพืชให้ได้มากที่สุด