การศึกษารูปแบบการกระจายตัวของเมล็ดพันธุ์พืชที่ได้จากปลายท่อรูปทรงเรขาคณิตของเครื่องพ่นเมล็ดยี่ห้อ TAKA

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชมชนก ณ ระนอง, ชลสิธร ศิริตื้นลี, เบญจกาญจน์ พันธ์เพชร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรัณย์ แสงนิลาวิวัฒน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบัน เกษตรกรที่ปลูกข้าวเชิงการค้าจะปลูกแบบนาหว่าน นิยมใช้เครื่องพ่นลมในการหว่านเมล็ดข้าวแบบสะพายหลังติดตั้งเครื่องยนต์กำลังขนาด3แรงม้า สามารถหว่านพ่นเมล็ดพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว ลดเวลา แรงงาน ความเหน็ดเหนื่อยได้ดีกว่าการใช้แรงงานคน แต่การใช้เครื่องพ่นลมประสบปัญหาหลายได้ เช่น ต้นข้าวเจริญเติบโตอย่างแออัด ทำให้ได้รับปุ๋ยไม่ทั่วถึง เป็นผลให้ต้นข้าวไม่สมบูรณ์ ปริมาณผลผลิตที่ได้จึงลดลง จังหวัดสุพรรณบุรีมีประชากรที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักคือการทำนา รายได้ขึ้นอยู่กับผลผลิต เกษตรกรจึงให้ความสำคัญและความพิถีพิถันในการดำเนินการเป็นอย่างมาก ขั้นตอนการหว่านเมล็ดพันธุ์และการใส่ปุ๋ยบำรุงพืชจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญ ในอดีตผู้คนมักใช้มือหว่านข้าวโดยจะใส่ข้าวไว้ในกระบุง สะพายใส่เอวเพื่อนำไปหว่านลงแปลงนา แต่ปัจจุบันได้นำเครื่องมือทุ่นแรงในเรื่องการหว่านข้าวปลูกหรือหว่านปุ๋ย คือ เครื่องพ่นลมที่มีปลายท่อทรงกลมเป็นที่ปล่อยเมล็ด ทางผู้จัดทำจึงเกิดแนวคิดและการดำเนินงานเพื่อศึกษาความสามารถในการพ่นเมล็ดแต่ละชนิด คือ เมล็ดถั่วเขียวใช้แทนปุ๋ยที่มีสารเคมี อาจก่อให้เกิดอันตรายและเมล็ดข้าวเปลือก โดยการทดลองใช้ปลายท่อทรงเรขาคณิตรูปแบบอื่นๆ ได้แก่ สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลมหกเหลี่ยม มาใช้กับเครื่องพ่นเมล็ดพันธุ์ เพื่อศึกษารูปแบบการกระจายตัวของเมล็ดพันธุ์พืชแต่ละชนิดที่ถูกพ่นจากปลายท่อรูปทรง เรขาคณิตแบบต่างๆ