แผงรองไข่เค็มไชยาจากยางพาราคอมพาวน์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

แพรไหม กรายแก้ว, ภัทริตา อินทานุกูล, กีรฏิกา ศักดา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรเดช สกุลอ่อน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ยางพาราเป็นพืชที่มีความสำคัญทาง เศรษฐกิจของประเทศไทยอีกชนิดหนึ่ง พบว่ามีเกษตรกรตลอดจนผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับยางพาราประมาณ 1 ล้านครอบครัว จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ล้านคน ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพาราเป็น อันดับ 1 ของโลก นับตั้งแต่ พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา โดยใน พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีการผลิตยางพาราจำนวน 14.56 ล้านตัน มีการส่งออก จำนวน 12.67 ล้านตัน (ร้อยละ 87 ของผลผลิตทั้งหมด) ผลิตเพื่อใช้ในประเทศจำนวน 1.98 ล้านตัน (ร้อยละ 13 ของผลผลิตทั้งหมด) ซึ่งสามารถทำรายได้เข้าประเทศได้ปีละกว่า 500,000 ล้านบาท แต่การส่งออกยางพาราส่วนใหญ่อยู่ในรูปวัตถุดิบแปรรูปขั้นต้น ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มต่ำ เช่น ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และน้ำยางข้น ทำให้มีผลต่อการสร้างรายได้และการยกระดับรายได้ของเกษตรกรไม่มากเท่าที่ควร คณะผู้จัดทำจึงคิดนำน้ำยางพารามาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยการแปรรูปเป็นแผงไข่เค็มไชยาเนื่องจากชื่อของจังวัดสุราษฎร์ธานีคือไข่เค็มไชยา และในปัจจุบันแพ็คเกจที่ใช้จะเป็นแบบกล่อง ซึ่งหากได้รับผลกระทบอาจทำให้ไข่เค็มแตกได้เราจึงแปรรูปน้ำยางเป็นแผงไข่ เพื่อให้มีความยืดหยุ่นและสามารถรับแรงกระแทก