ลำดับเรขาคณิตกับดอกเบี้ยธนาคาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญญาดา บุบผะศิริ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สมัย จันทร์เหลือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนครสวรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เมื่อกู้เงินหรือฝากเงินที่ธนาคารก็จะเสียดอกเบี้ยหรือได้รับดอกเบี้ยมากน้อยเเท่าใด หากรู้เกี่ยวกับเรื่องลำดับเรขาคณิตก็จะสามารถรู้ได้ว่าจะต้องเสียหรือได้รับดอกเบี้ยเท่าใด ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจกู้หรือฝากเงินด้วย