การพัฒนาชีวภัณฑ์จากแบคทีเรียท้องถิ่นเพื่อควบคุมโรคใบจุดของกล้วยไม้สกุลแวนดา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพัชญาณ์ แซ่ด่าน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิภา อาสิงสมานันท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการพัฒนาชีวภัณฑ์จากแบคทีเรียท้องถิ่นเพื่อควบคุมโรคใบจุดของกล้วยไม้สกุลแวนดา เพื่อผลิตชีวภัณฑ์เชื้อจุลินทรีย์ท้องถิ่นเพื่อลดการใช้สารเคมีของเกษตรกรและการนำเชื้อจุลินทรีย์ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ได้แบ่งการทดลองออกเป็น 4 ตอนดังนี้ ตอนที่ 1 การเตรียมเชื้อจุลินทรีย์จากกล้วยไม้สกุลแวนดาที่ไม่ก่อโรคและกล้วยไม้ที่ก่อโรคใบจุด เพื่อหาเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นปฏิปักษ์กับแบคทีเรียที่ก่อโรคมากที่สุด โดยการทดลองนำเชื้อจุลินทรีย์ท้องถิ่นที่อาศัยอยู่บริเวณรากและลำต้นของกล้วยไม้สกุลแวนด้ามาแยกในแต่ละไอโซเลทแล้วนำมาทดสอบการเป็นปฏิปักษ์กับแบคทีเรียที่ก่อโรคใบจุดโดยวิธีการ dual culture แล้ววัดรัศมีของโคโลนีแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคใบจุดบนใบกล้วยไม้

สกุลแวนดาในจานทดสอบและจานควบคุม เพื่อนำค่าที่ได้มาคำนวนเปอร์เซ็นต์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคใบจุดบนใบกล้วยไม้สกุลแวนดา ตอนที่ 2 การหาความเข้มข้นที่ดีที่สุดของเชื้อจุลินทรีย์ที่ไม่ก่อโรค

ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคใบจุดได้ดีที่สุด โดยการทดลองนำเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นปฏิปักษ์สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ก่อโรคได้ดีที่สุดให้มีความเข้มข้นต่างกันด้วยวิธีการ Dilution แล้วทดสอบการเป็นปฏิปักษ์กับแบคทีเรียที่ก่อโรคใบจุดโดยวิธีการ dual culture แล้ววัดรัศมีของโคโลนีแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคใบจุดบนใบกล้วยไม้สกุลแวนดาในจานทดสอบและจานควบคุม เพื่อนำค่าที่ได้มาคำนวนเปอร์เซ็นต์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคใบจุดบนใบกล้วยไม้สกุลแวนดา ตอนที่ 3 การคัดเลือกสารพาที่ดีที่สุดในการทำชีวภัณฑ์จากเชื้อจุลินทรีย์ โดยการนำสารพาชนิดต่าง ๆ ได้แก่ (1) talcum 100% (2) kaolin 100% (3) dolo-mite 100%

  1. talcum : kaolin สัดส่วน 50 : 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก (5) talcum : dolo-mite สัดส่วน 50 : 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก (6) kaolin : dolo-mite สัดส่วน 50 : 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก มาทดสอบ 1.ความสามารถของเชื้อปฏิปักษ์ในการอยู่ร่วมกับ

สารพา โดยนำสารพาที่ผสมเชื้อปฏิปักษ์จากการทดลองที่ 1 มีสัดส่วนสารพา : เซลล์แขวนลอยเท่ากับ 1 กิโลกรัม : 20 มิลลิลิตร แล้วตรวจนับจำนวนโคโลนีที่เจริญบนอาหารและนำมาคำนวนเป็นหน่วย cfu/mL 2.ลักษณะการละลายของน้ำของสารพาผสมกับเชื้อปฏิปักษ์โดยประเมินความสารถในการละลายน้ำของสารพาผสมกับเชื้อปฏิปักษ์และจับเวลาการละลายน้ำของสารพา 3. ลักษณะการแขวนลอยในน้ำของสารพาผสมกับเชื้อปฏิปักษ์ โดยประเมินความสารถการแขวนลอยในน้ำของสารพา

ผสมกับเชื้อปฏิปักษ์และจับเวลาการตกตะกอนของสารพา 4. ลักษณะการจับใบของสารพาผสมเชื้อปฏิปักษ์โดยนำสารพาผสมเชื้อปฏิปักษ์จากแต่ละกรรมวิธี 20 กรัม ละลายน้ำ 20 ลิตร พ่นใบกล้วยไม้สกุลแวนดาและตรวจนับจำนวนโคโลนี

ที่เจริญบนอาหารและนำมาคำนวนเป็นหน่วย cfu/mL ตอนที่ 4 ประสิทธิภาพชีวภัณฑ์ของเชื้อจุลินทรีย์ไอโซเลทที่ดีที่สุดในการควบคุมโรคใบจุด โดยการทดลองนำการนำเชื้อที่ดีที่สุดจาการทดลองที่ 1 ที่มีความเข้มข้นจากการทดลองที่ 2

จะได้เซลล์แขวนลอยนำไปผสมกับสารพาจากการทดลองที่ 3 จะได้ชีวภัณฑ์เชื้อจุลินทรีย์แล้วทดสอบอัตราส่วนระหว่างปริมาณของชีวภัณฑ์ของเชื้อจุลินทรีย์กับปริมาตรน้ำกลั่น นำมาทดสอบโดยการพ่นสารแขวนลอยลงไปในกล้วยไม้สกุลแวนดา

ที่เป็นโรคใบจุดและนำมาวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์การลดการเกิดโรคใบจุด