การศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดสารปนเปื้อนในแหล่งน้ำ ระหว่างถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพดและถ่านกัมมันต์จากยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชชาภรณ์ รวมก้อนทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรจันทร์​ สั่งการ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมต่างๆอาทิเช่น อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษและสิ่งพิมพ์ อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า และอื่นๆ ส่งผลให้มีการปนเปื้อนของสารต่างๆในแหล่งน้ำซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ทางคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นปัญหาและต้องการที่จะแก้ไข โดยใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางเกษตรกรรมซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่สำคัญที่ต้องการการกำจัดอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการเกิดมลพิษจากวิธีการกำจัดตามปกติ และยางรถยนต์เหลือใช้ที่เราสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ นำมาศึกษาเพื่อประสิทธิภาพที่สูงสุดในการบำบัดแหล่งน้ำจากการ ศึกษาความแตกต่างของประสิทธิภาพการกำจัดสารปนเปื้อนในแหล่งน้ำ ระหว่างถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพดและถ่านกัมมันต์จากยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจและนำข้อแตกต่างนั้นมาพัฒนาการผลิตถ่านกัมมันต์จากวัสดุเริ่มต้นต่างๆให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น