การออกเเบบและขึ้นรูปเฝือกจากโฟมยางพาราและของไหลนอนนิวโทรเนียนประเภทไดลาแทนน์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สักสรณ์ สิงหเสนี, ศุภกร แก้วกาหลง, สุขบุตร แก้วยก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อุกฤษ นาฎแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อออกเเบบและทดลองขึ้นรูปเฝือกอ่อน จากโฟมยางพาราซึ่งมีคุณสมบัติการคืนตัวรวมถึงการกระจายเเรงที่ดีเยี่ยม ร่วมกับของไหลนอนนิวโทรเนียนประเภทไดลาแทนน์ที่จะมีเเรงต้านที่มากขึ้นเมื่อ ได้รับเเรงดันหรือแรงกระแทก อันเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับการขึ้นรูปเป็นวัสดุกันกระแทกสำหรับเฝือกอ่อนเพื่อป้องกันการกระแทกหรือการบาดเจ็บขณะรักษา ซึ่งคงทน มีต้นทุนต่ำ และมีขั้นตอนการผลิตที่ง่ายกว่าเฝือกอ่อนในปัจจุบันที่ใช้เพียงครั้งเดียวทิ้ง ทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรมภายในประเทศ โดยจะดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพผ่านค่าแรงดันที่สามารถรับได้เมื่อถูกบีบอัดด้วยเครื่องอัดเเละนำไปเทียบกับเฝือกในตลาด รวมถึงการขอคำเเนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ และมีการทำแบบสอบถามจากผู้ทดลองใช้ ในกรณีที่สามารถประสานงานกับโรงพยาบาลข้างเคียง เช่น โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา