เครื่องลดแรงตึงผิวน้ำด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศราวุธ หลวงมณีวรรณ์, เมธาวี วรรณวงค์, วรรณวลี ศรีโชค

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดลดนัย บรรจง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการบริโภคที่มีมากขึ้นเนื่องจากจำนวนประชากรและปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ความต้องการผลผลิตทางเกษตรจึงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจากการพัฒนาของเทคโนโลยี ทำให้เกิดการเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นอย่างหลากหลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น การใช้ประโยชน์จากวิธีการทางเคมี และ วิธีการทางฟิสิกส์ เป็นต้น ซึ่งวิธีการทางเคมี สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการเจริญเติบโตของพืช แต่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก วิธีการทางฟิสิกส์จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยลงได้ แรงตึงผิว คือคุณสมบัติของพื้นผิวของของเหลว เป็นสิ่งที่ทำให้บางส่วนของพื้นผิวของของเหลวถูกยึดเข้าไว้ด้วยกันกับพื้นผิวอื่น ซึ่งการลดหรือเพิ่มแรงตึงผิว สามารถทำได้โดยหลากหลายวิธีการ เช่น การใช้สารเคมี หรือ ใช้แรงจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นต้น โดยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า คือสนามของแรงที่ประกอบไปด้วย สนามของไฟฟ้า และ สนามของแม่เหล็ก ทำให้เกิดแรงแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งเป็นแรง ที่เกิดขึ้นระหว่าง ประจุของอนุภาค สามารถทำให้เกิด แรงผลัก หรือ แรงดึงดูดระหว่างอนุภาคได้ โดยจากการทำงานของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า สามารถนำมาประยุกต์ใช้ใน การทำงานที่เกี่ยวข้องในระดับอนุภาค และนำมาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพของการเกษตรได้

คณะผู้จัดทำจึงสนใจในการศึกษาประสิทธิภาพของนำสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อนำมาปรับใช้และพัฒนาในการทำเครื่องลดแรงตึงผิวของน้ำ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเกษตร โดยการศึกษา รูปทรงของอุปกรณ์, ความเข้มของสนามแม่เหล็ก และความเร็วของน้ำที่เคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่เหมาะสมที่สุดในการนำมาสร้างเครื่องลดแรงตึงผิวของน้ำ และทำการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องลดแรงตึงผิวของน้ำที่มีต่อการเจริญเติบโตของพืช